Statuten/Reglement

Artikel 1
De Stichting draagt de naam: Stichting Veldwerk Amsterdam

Zetel
Artikel 2
Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam

DOEL
Artikel 3
1. De stichting heeft ten doel:
a. Het snel en flexibel interveniëren bij (dreigende) onrust en conflicten in drugsgebieden;
b. Het toeleiden naar zorg, van openbare geestelijke gezondheidszorg, klanten welke op dat moment zonder passende vorm van hulpverlening verkeren;
c. Het opsporen en zo mogelijk bij de zorg afleveren van cliënten die bij de hulpverlening uit beeld zijn geraakt;
d. Het signaleren van relevante ontwikkelingen en knelpunten
2. Van het doel is uitgesloten: het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.

Artikel 4
De Stichting kent buiten het bestuur geen personen, die als lid of onder andere naam zeggenschap hebben.
Wel kan de stichting trachten natuurlijke en rechtspersonen bereid te vinden zich als donateur tot het geven van (periodieke) bijdragen te verbinden.

Bestuur
Artikel 5
De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit drie (3) natuurlijke personen, bestuurders genaamd. De bestuurders worden benoemd als volgt:
a. één bestuurslid door de raad van bestuur van de stichting: Stichting De Regenboog AMOC inloophuizen, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1013 GE Amsterdam, Droogbak 1 d, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 41198390;
b. één bestuurslid door de raad van bestuur van de stichting: Stichting Streetcornerwork, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1016 CG Amsterdam, Herengracht 352, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 41199832;
c. één bestuurslid door de raad van bestuur van de stichting: Stichting Jellinek Mentrum, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1033 NN Amsterdam, Klaprozenweg 111, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 41200420; hierna tezamen te noemen: “de instellingen”.

Indien te eniger tijd het aantal bestuurders beneden het gestelde minimum is gedaald blijven de nog in functie zijnde bestuurders, mits ten getale van ten minste twee, niettemin een wettig college vormen. In dien te eniger tijd geen of slechts één bestuurder in functie is, kunnen (kan) bij gebreke van voorziening in de vacatures, twee tijdelijke bestuurders, respectievelijk één tijdelijk bestuurder worden aangewezen door de rechtbank op verzoek van ieder belanghebbende op het openbaar ministerie. De functie van een aldus aangewezen tijdelijk bestuurder neemt een einde, zodra wederom ten minste twee bestuurders zijn benoemd, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Einde bestuursfunctie
Artikel 6
Een bestuurder kan door de instelling die de desbetreffende bestuurder heeft benoemd worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een ontslag, eindigt door verloop van de termijn. De functie van een in enige kwaliteit benoemd bestuurder eindigt bij verlies door die kwaliteit. De functie van bestuurder eindigt voorts door overlijden, door bedanken en door ontslag door de rechtbank overeenkomstig het bepaalde bij artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Een door de rechtbank ontslagen bestuurder kan niet opnieuw tot bestuurder worden benoemd.

Bestuurstaak en vertegenwoordiging
Artikel 7
Het bestuur behartigt de belangen van de stichting in de ruimste zin des woords en is binnen de grenzen van deze statuten bevoegd alle daden van beheer en beschikking te verrichten , die het voor de verwezenlijking van het doel nodig of wenselijk acht. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur toe. Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het bestuur om bij bestuursbesluit volmacht te verleden tot vertegenwoordiging van de stichting. In geval van tegenstrijdig belang wijst het bestuur een of meer personen aan om de stichting te vertegenwoordigen . Ook de bestuurder te wiens aanzien het tegenstrijdig belang bestaat, kan daartoe worden aangewezen. Het bestuur dient jaarlijks voor één december een jaarplan en begroting voor het daarop volgende jaar te hebben vastgesteld. De instellingen ontvangen een exemplaar van deze stukken.

Bijeenroeping bestuursvergaderingen
Artikel 8
De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris of de voorzitter, zo dikwijls als deze zulks nodig acht, alsmede binnen zeven dagen nadat tenminste twee bestuurders de wens tot het houden van een vergadering schriftelijk en met opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter of de secretaris hebben doen toekomen. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de bestuurders. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen; de dag van oproeping en van vergadering niet meegerekend. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Buiten vergadering kunnen schriftelijke besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders. Zolang in een bestuursvergadering alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. Alle bestuursbesluiten worden schriftelijk vastgelegd en getekend door de voorzitter of de secretaris en bewaard in de administratie van de stichting. Onder “schriftelijk” wordt in dit artikel verstaan elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

Bestuursvergaderingen
Artikel 9
De bestuursvergaderingen worden gehouden te Amsterdam. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Ontbreekt deze, dan voorziet de vergadering zelf in voorzitterschap. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een bestuursvergadering – jaarvergadering – gehouden. In die vergadering komen aan de orde: het jaarverslag en de jaarstukken als bedoeld in artikel 11; voorziening in eventuele vacatures; voorstellen aangekondigd in de oproeping.

Besluitvorming van de bestuursvergadering
Artikel 10
Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de in houd van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één aanwezige bestuurder dit verlangt.Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de bestuursvergadering genomen met algemene stemmen, in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bestuurders kunnen in een vergadering uitsluitend door een mede-bestuurder vertegenwoordigd worden. Dit moet uit een schriftelijke volmacht blijken.Indien niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen twee weken, doch niet eerder dan één week, na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, mits met algemene stemmen, een besluit kan worden genomen.
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken over een voorstel, dan is het verworpen. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Financieel beheer
Artikel 11
Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting,naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Voor één juni , na afloop van elk boekjaar worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten opgemaakt en op papier gesteld. Deze jaarstukken worden na akkoordbevinding door alle bestuurders ondertekend en gaan vergezeld van een verslag omtrent de verrichtingen en gang van zaken in het desbetreffende boekjaar. De instellingen ontvangen een exemplaar van deze stukken.Het bestuur wijst een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan voor het nazien van de jaarstukken. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers genoemd in de leden 2 en 3 van dit artikel gedurende zeven jaren te bewaren. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn.

Statutenwijziging
Artikel 12
In de statuten van de stichting kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een bestuursvergadering, met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de instellingen, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin der voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle bestuurders toezenden. Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.

Ontbinding
Artikel 13
Is het bestuur van oordeel, dat het doel van de stichting niet of niet mee voldoende zal kunnen worden verwezenlijkt, dan kan het de ontbinding van de stichting constateren, met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de instellingen. Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door de ten tijde daarvan in functie zijnde bestuurders; met betrekking tot die vereffening behouden de statuten ook ten aanzien van de voorziening in vacatures overeenkomstige toepassing. Aan hetgeen na voldoeding van alle schulden van het vermogen der ontbonden stichting overblijft, wordt op door het bestuur te bepalen wijze een bestemming gegeven, ten behoeve van een doel, dat zoveel mogelijk met de geest van het doel der stichting in overeenstemming is.

Reglementen
Artikel 14
Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Slotbepaling
Artikel 15
In alle gevallen, welke binnen de grenzen van deze statuten vallen, doch daarin niet zijn geregeld, wordt door een bestuursbesluit voorzien.

Van de volmacht aan de comparant is mij, notaris gebleken uit drie aan deze minuut te hechten onderhandse akten.
De comparant is mij, notaris bekend.

Deze akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan comparant is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT VAN EEN AKTE DIE OVEREENKOMSTIG DE AMBTELIJKE SLOTVERKLARING IS GETEKEND

Mr. L.A.Galman
Notaris de Amsterdam